Tag: Sống Trong Chánh Niệm

Làm Đẹp Cho Đời

Rải tình thương từ mười phương chư Phật Thắp trí tuệ từ ngọn đuốc chân như Trổ búp sen trẩy mình qua bùn đất Nở đoá tâm dâng làm đẹp…