Pháp Thoại

Tranh Giành Gia Tài

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật - Mu A Mu Sa Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi…

Ngọc Phật

Pháp thoại Thiền Sư Bảo Thành; Bảo Như bút ký Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật - Mu A Mu Sa Con nguyện mười phương chư Phật…

Chớ Phụ Tình

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật - Mu A Mu Sa Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi…