Daily Archives: July 11, 2021

Chớ Phụ Tình

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật - Mu A Mu Sa Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi…