Thất Bảo Huyền Môn

Mu A Mu Sa  Nam-Mô Ta-Mô Ta-Mô Đa-Ra-Hoang Ma Sa Ốp Uê  Sa Bi Mô U Sa-U Sa-U Ba Thê-Um Nam-Mô Sa-Ka-Puốt-Tê Nam-Mô Sa-Ka-Puốt-Tê Ê-Thê Ê-Thê Sam Ma-Tha Con nguyện Chư Phật mười phương  Ban rải năng…

Tranh Giành Gia Tài

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật - Mu A Mu Sa Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi…